At det er behov for et stamnett i Norge utover Telenor for å bedre robusthet og sikkerhet er både myndigheter og de fleste i bransjen enige om. Lyse og Altibox har sikkert litt å bidra med her, men Broadnet er allerede på plass med et nasjonalt transportnett på egen eid og kontrollert infrastruktur som er bygget med tanke på robusthet. Når dette alternativet allerede er på plass gir det liten mening å skulle påføre det offentlige og skattebetalerne unødvendige investeringer for at Altibox skal få øke sin distribusjon.

Av Per Morten Torvildsen, Broadnet

Per Morten Torvildsen. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Per Morten Torvildsen. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Broadnet vil berømme myndighetene for å ha satt i gang et arbeid med å vurdere den digitale sårbarheten i samfunnet – det er på høy tid å ta dette på alvor. Sårbarhetsutvalget til Kåre Willoch hadde mange av de samme konklusjonene i sin innstilling i år 2000. Siden det er samfunnets avhengighet av at kommunikasjonen alltid virker, for privatpersoner, for virksomheter og for offentlige institusjoner økt dramatisk. Lysneutvalget trekker frem en rekke områder hvor det er behov for å styrke robustheten. Et av disse er at det er behov for minst en ekstra aktør som skal ha et landsdekkende kjernenett utover Telenor, og peker i den sammenheng på at det er Broadnet som er best posisjonert til å fylle den rollen.  Dette er en utfordring vi er rede til å ta og vi er allerede fysisk på plass til å starte.

Broadnet har den mest omfattende nasjonale transportinfrastruktur på fiber i Norge utover Telenor. Vi har ca 45000 km fiberinfrastruktur gjennom vårt langstrakte land og det er gjennom årene investert ca 15 milliarder kr i dette nettet siden midten av 1990 årene. I denne infrastrukturen finnes fibernettet til Enitel som ble bygget på vårt landsdekkende høyspentnett rundt årtusenskiftet (hos Statnett og mange regionale elektrisitetsnett), Jernbaneverkets fibernett langs jernbanetraseene, mange omfattende strekk bygget med Statens veivesen og fylkeskommunale veimyndigheter samt mange regionale fibernett. De sistnevnte har primært utspring i energiverk eller regionale fiberaktører, som for eksempel Troms kraft sin fiber i Troms og Hafslund sitt nett i Østlandsområdet. I Finnmark er vi medeier i Ishavslink og disponerer redundant infrastruktur i hele fylket.

Broadnet er den eneste aktør i landet som har bygget fiber i 3 uavhengige føringsveier mellom Nord Norge og Sør-Norge. På strekket mellom Trondheim og Narvik har det historisk vært flere dobbeltbrudd der hvor Norge er på sitt smaleste, med store utfall for Nord-Norge som resultat.  Derfor har Broadnet bygget 3 uavhengige føringsveier på dette strekket – 1 sjøkabel sammen med Kysttele, 1 kabel via jernbane til Bodø og videre via veiene og senest den 3. føringsvei med Stamfiber som primært går via kraftlinjene. Dette gir Broadnet de absolutt mest robuste forbindelsene mellom nord og syd.  Felles for hele vår stamnettinfrastruktur er at vi i stor grad er uavhengige av Telenor i hele landet.

På bakgrunn av denne omfattende, nasjonale infrastrukturen er Broadnet også blitt underlagt Sikkerhetsloven, som eneste operatør i Norge utover Telenor. Dette fordi vi av myndighetene er blitt vurdert å inneha en samfunnskritisk infrastruktur og at vi betjener mange samfunnskritiske kunder. Broadnet er et selskap som er rettet mot å levere høykvalitetstjenester mot offentlige institusjoner og bedrifter med garantier for opptid og robusthet på tjenestene. Kunder som Helsenett, Nødnett, Forsvaret, NAV, Skatteetaten, ICE, internasjonale operatører og store nasjonale bedrifter er våre kjernekunder og som stiller omfattende krav til robusthet og oppetid på sin transport og sine tjenester. Det har vi en infrastruktur og tjenesteplattformer som håndterer. Dette er de kundesegmenter som Broadnet er spesialisert på å betjene og som vi har bygget en infrastruktur for å betjene.

Altibox er et produkthus med utspring i og under kontroll av Lyse energi, og som er spesialisert på å levere underholdning, TV og internett til private husstander over fiberaksesser. Dette er et «best effort» tjenestemarked – her er det ingen garantier gitt på at tjenestene alltid virker. Videre består Altibox familien av mange lokale partnere rundt om i landet som alle eier sin egen fiberinfrastruktur. Til sammen utgjør de nok et ganske landsdekkende nett, men det er ingen enkeltaktør som har eierskap eller kontroll til hele det nasjonale nettet. Hvis noen skulle bryte ut og finne seg andre partnere, hvilket jo ikke er utenkelig i et konkurransemarked, så blir det fort noen store, sorte hull i den nasjonale infrastrukturen.

Når det er sagt, så skal det ikke undervurderes at flere av Altibox partnerne (ikke Altibox selskapet som bare er et produktthus) absolutt kan bidra til å gjøre den nasjonale infrastrukturen mere robust rundt om i landet. Robusthet på fiberinfrastruktur handler om å ha mange ringer og tverrforbindelser på fiber slik at det alltid finnes en eller flere alternative ruter dersom en kabel blir ødelagt. I Sverige har de gjort dette ganske klokt. Der er det slik at alle fiberaktører sender inn sine fiberkart til Post & Telestyrelsen (vårt Nkom) og hvor de med sin nettverksavdeling ser på den nasjonale topologien i et robusthets- og sårbarhetsperspektiv. Der hvor de ser at det er svakheter sender de ut forespørsel på hvem som kan tenke seg til å bygge til hvilken pris og hvor de finansierer disse tverrforbindelsene. Det gir over tid en meget robust, nasjonal infrastruktur.

Det som er kommersielt ganske enkelt å forstå er at Lyse/Altibox over tid trenger mer transportkapasitet i sitt transportnett og bedre robusthet i denne. Dette for å levere innholdstjenestene til sine partnere, som i enden leverer tjenesten til sine sluttbrukere. Nå kommer Netflix med 4K, gaming i 4K kvalitet, økt streaming, etc kombinert med at kundene i større grad forventer at tjenesten alltid virker med høy kvalitet – det gir etter hvert stort press på transportinfrastrukturen i forhold til kapasitet og robusthet ut fra Lyse/Altibox til sine partnere.

At det offentlige og skattebetalerne skal finansiere en slik oppgradering for å dekke dette behovet virker ikke spesielt fornuftig eller rimelig.  Om Lyse og Altibox har behov for å utvide et tredje stamnett for å dekke behovet til å øke sin distribusjon så bør det være en kommersiell sak de selv må dekke.