Få statskroner utløser stor lokal innsats. Statlig incitament skaper nesten 2/3 flere bredbåndstilknytninger enn selve støttesummen alene. Det lokale tilskuddet er på 39 prosent og det største bidraget i totalfinansieringen på 40 300 kroner i totalkost.

Av Arne Joramo

Det går fram av tildelingen Post- og Teletilsynet (PT – nå N-Kom) tildelte i går. Operatørenes bidrag er på vel 10 000 kroner per husstand, får vi opplyst i PT. At totalkostnaden er høy i grisgrendte strøk vitner tildelingen om. Det er de mest effektive som har fått støttemidler og der var totalkostnaden 40 300 kroner per husstand. For søknadsmassen forøvrig høyere.

kabler

– Hvor  mange ville fått bredbånd om du hadde hatt 713 millioner i ramme?

– Kostnadseffektiv utbygging er et av kriteriene i ordningen slik at prosjekter med svært høy tilknytningskostnad nådde ikke opp i konkurransen. Vi har ikke finregnet på summen av husstander som teoretisk kunne vært dekket dersom vi hadde hatt 713 mill. og alle 171 søknadene kunne innfris. Det er slik at dekningen ville ikke vært nesten fem ganger så stor siden de dårligste prosjektene gir relativt færre tilknytninger og noen søknader var også svakt dokumentert m.h.t planlagt dekning slik at tallene blir svært usikre, opplyser sjefingeniør i PT, Torgeir Alvestad.

 Brorparten til fast bredbånd

– Var det noen mobilprosjekter som fikk støtte? I tilfelle hvor mange og mye av totalen?

– Ordningen er teknologinøytral, men kommunene har i praksis vært nødt til å basere sine kostnadsestimater på innspill og anbefalinger om teknologivalg fra aktuelle utbyggere. To av søknadene som er innvilget er i hovedsak basert på radiobasert tilknytning, mens enkelte andre prosjekter er basert på innslag av radio/mobilt bredbånd som et supplement på enkelte steder der utbygging av fast bredbånd ellers er hovedmålet.

Staten yter vel 1/3

– Hva var snitt utbyggingskost per husstand i de prosjektene som fikk støtte? Eller sagt på en annen måte – hvor stor andel utgjør statsstøtten av totalkosten?

– Gjennomsnittlig utbyggingskost pr tilknytning for prosjektene som er innvilget er ca. 40.300 kr.  Gjennomsnitt tilskudd er 14.700 kr, dvs. ca. 36 % av totalkostnaden, sier Alvestad.

10 000 per husstand fra operatørene

– Hvor stort var operatørbidraget i snitt i de prosjektene som fikk støtte?

– Det estimerte bidraget fra nettoperatører (utbyggere) varierer en god del i søknadene som ble innvilget, men utgjør i snitt ca. 25 % av totalkostnadene. Andre finansieringskilder i prosjektene er kommunale/fylkeskommunale bevilgninger, private bidrag fra bedrifter, dugnadsinnsats (spesielt graving/fremføring) og tilknytningsavgifter fra private kunder, opplyser Alvestad.

Det utgjør da 10 000 kroner som vi også tidligere har anslått er nivået operatørene finner lønnsomt i grisgrendte strøk. Nexia har tidligere beregnet totalkostnaden for at alle skal få høyhastighets bredbånd til 25 milliarder. Derav et støttebehov på 15 milliarder. Erfaringene fra denne støttetildelingen indikerer at det statlige støttebehovet er betydelig lavere. Den lokale innsatsviljen er betydelig høyere enn først antatt.

Denne kommentaren ble først publisert på telecomrevy.no.

Les tidligere saker på Fiberbloggen her:
10.800 nye hjem får bredbånd – av Marius Jørgensrud
Bør bredbånd bli melkeku for filmindustrien? – av Roger Scherva