Foto lånt av blogg.lyse.no

Foto lånt av blogg.lyse.no


Innlegget er skrevet av Konserndirektør i Lyse Tele/Altibox, Toril Nag. Innlegget er opprinnelig publisert her.

Lysne-utvalget beskriver Altibox-transportnettet som et aktuelt alternativ. Vi melder oss herved til tjeneste.

Transportkomiteen i Stortinget vil ha et andre transportnett i Norge i tillegg til Telenors nett, og tar opp saken i sin innstilling til ekomplan som skal behandles i plenum i Stortinget 29. november.

Komiteen er opptatt av at det bygges ut et transportnett som blir et reelt
selvstendig alternativ til det som i dag eies av Telenor. I innstillingen påpekes det at dagens infrastruktur er unødvendig sårbar rent beredskapsmessig, i tillegg til at rene konkurranse- og forbrukerhensyn tilsier at det er formålstjenlig med flere alternative transportnett. Flertallet ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan stimulere til at dette kan realiseres, fortrinnsvis med utgangspunkt i eksisterende alternative fibernett

I 2015 har Lysne-utvalget, nedsatt av regjeringen i 2014 for å kartlegge samfunnets digitale sårbarhet – tatt opp samme sak. Utvalget skulle foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet, og i deres rapport pekes det på at det finnes gode utgangspunkt for alternative transportnett i Norge – og framhever Altibox-nettet som et av de klare alternativene. Vi er klare for oppgaven.

Altibox-partnerskapet er Norges største fiberaktør med velutbygd fibernett i alle landets fylker og med forgreininger fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør, fra Utsira i Vest og til Kongsvinger i øst. Altibox har bygd opp et landsdekkende transportnett, dimensjonert for en framtid der absolutt
alle husstander og bedrifter i Norge har fiber. I tillegg til det landsdekkende stamnettet har Altibox- partnerne omfattende fiberbaserte regional- og aksessnett. Denne infrastrukturen representerer et helhetlig alternativ, som vi mener er mer uavhengig av Telenors nett enn noen av de andre nasjonale ekomtilbydernes infrastruktur.

Som landsdekkende nett er Altibox-nettet et svært robust supplement til Telenor-nettet. Nettet når alle byer og regioner i Norge uten å bruke de samme nett-traseene som Telenor. Kjernenettet til Altibox følger i all hovedsak de store kraftlinjene i Norge. Det betyr at naturkatastrofer neppe
vil klare å skade begge nettene samtidig. Videre er driftssenteret til Altibox-nettet lokalisert til Rogaland, altså på den andre siden av landet enn Telenors – og med duplisert driftssenter i Bodø. Geografisk gir dette meget god robusthet for større hendelser. Vi har lokalkunnskap og beredskap over hele landet – en egenskap som avgjørende for responstiden ved feilretting. Vi bor som kjent i et land preget av tøffe værforhold og store avstander.

Altibox er eid av energi- og teknologikonsernet Lyse i Stavanger. Lyses virksomhet innen kraftproduksjon og telekommunikasjon har tradisjon for å ta tungt samfunnsansvar, og vi ønsker å ta et samfunnsansvar også på dette området. Samtidig mener vi det er kommersielt fornuftig å fortsette fiberinvesteringene i nettet vårt i årene fremover. Dette for å redusere samfunnets avhengighet til Telenors nett – helt i tråd med myndighetenes ønsker og krav. Vi stiller oss bak regjeringens mål om 90 prosent 100 Mbit/s-dekning innen 2020, og setter pris på at det
i ekomplanen både presiseres at det må være lønnsomt å investere i ekominfrastruktur – og at det skal være enkelt å bygge bredbåndsnett i Norge i årene fremover. For alle aktører innen både mobil og fastnett er det avgjørende å ha tilgang til sikre, robuste og konkurransedyktige kjernenett.

Altibox er en stor aktør innen bredbånd til private husstander i Norge, og i kraftig vekst i det nasjonale bedriftsmarkedet. Kundene forventer ypperste kvalitet og godtar aldri noe annet enn 100 prosent oppetid. Vi jobber hardt for å innfri denne forventningen med kvalitet i alle ledd. Altibox er

derfor svært stolte over EPSI-undersøkelsen, som nok en gang viser at vi både har «Norges mest fornøyde» og «Norges mest kravstore» tv- og bredbåndskunder. Et eneste stopp i kjernenettet vårt ville ødelagt denne opplevelsen. Derfor er Altibox nådeløst kompromissløse når vi bygger kjernenett og datasenter for tjenestene som leveres til kundene.

Altibox fibernettet er bygget opp gjennom mange år med nasjonal industribygging – mye på samme måte som da strømnettet ble bygget. Vi vurderer å være et robust og særdeles godt dekkende utgangspunkt for et kjernenett nummer to i Norge, og bidrar gjerne. Vi ser derfor fram til en nærmere dialog med Nkom, Telenor og andre om hvordan vi konkret kan bidra i denne sammenheng.