Regjeringen har sagt den vil ha 100 Mbit/s til alle, det er et fornuftig mål som vil gi et godt grunnlag for digital verdiskaping. IKT-Norge har i mange år satt fokus på behovet for høykapasitet til hjemmet, kontoret, bygget, mobilmastene osv. Skiftende regjeringer har dessverre blitt misinformert med påstander om at 4 Mbit/s er nok og at fiber ikke lønner seg. Derfor var inntil nylig defenisjonen på bredbånd i Norge 0.64 Mbit/s. Nå har vi en regjering som har satt et skikkelig mål – 100 Mbit/s til alle.

Mange stiller krav om at staten må bevilge store beløp for å kompensere for at Norge er et land med mye tynt befolkede og gjerne vanskelig tilgjengelige områder. Staten må opplagt kompensere for at det er store områder som ikke er kommersielt lønnsomme dersom bredbåndsmålet skal nås, men det handler om mye mer enn å bare dele ut penger.

Som ofte ellers kan det være mer å hente på å forenkle og fjerne hindere enn bare å hive mer penger etter et tiltak. I år bevilger regjeringen 150 millioner til å støtte utbygging, det er mye penger, men det har en mye større verdi å redusere de unødvendige utbyggingskostnadene og byrokrati. Kostnader som ikke gir det offentlige inntekter, det koster lite eller ikke noe å fjerne og som er enkle å fjerne.

Skal vi nå målet om 100 Mbit/s effektivt må regjeringen få på plass en nasjonal graveforskrift som er tilpasset og stimulerer til bredbåndsutbygging. I dag må utbyggerene forholde seg til store og kostnadsdrivende forskjeller mellom kommunene.

I det regjeringsutnvente Digitutvalget skrev vi blant annet:

For å stimulere digital verdiskaping mener utvalget kommuner og fylkeskommuner må forplikte seg til å legge til rette for enklest mulig bredbåndsutbygging.

Den rødgrønne regjeringen la frem et forslag til graveforskrift på vei ut døra, men etter

snart fem års saksbehandling er det oppsiktsvekkende at det legges frem en svært svak og utydelig forskrift. Den er rett og slett et trist testamente over sittende regjerings manglende bredbåndspolitikk. (ikt-norge.no)

En god illustrasjon på alvoret finner vi i et prosjekt hvor det ble rullet ut ca 530 kilometer fiber fra Alta til Tana bru. Kostnaden per meter var ca 110 kr med en total kostnad på ca 60 millioner. En tidligere versjon av den såkalte graveforskriften ville gitt en kostnad per meter på ca 1800 kr. og en total byggekostnad på ca. 940 millioner. Differansen på ca 880 millioner ville gitt økte kostnader for alle, også kommunene. Unntaket er de som gjorde selve gravejobben. Hadde dette forslaget blitt innført slik Statens Vegvesen ønsket ville altså dette ene prosjektet alene fått en kostandsøkning på omtrent 6 ganger det beløpet regjeringen har tenkt å bruke på å støtte utbygging i 2014. I dag er det dessverre mange kommuner som har et slikt regelverk. I praksis fører det til unødvendig høye kostnader for alle, også kommunene, og at bredbåndsutbyggingen flere steder har stoppet opp. Det er grunn til å mene at dette skjer fordi beslutningene gjøres av folk i kommunene som ikke forstår de dramatiske konsekvensene av manglende bredbånd og at de har et ansvar for å legge til rette for utbygging av samfunnskritisk infrastruktur.

Den forrige samferdselsministeren mente at regjeringen ikke skulle ta beslutninger på vegne av hele landet. Tilsynelatende trodde hun det vil gi merverdi lokalt at kommunene bruker tid og penger på å jobbe frem, forvalte og videreutvikle 428 varianter av graveforskriften. Med den innstillingen ville hun antagelig også ment at det ville gitt merverdi og styrket demokratiet lokalt om kommunene selv hadde valgt hvilken side av veien vi skal kjøre på. Kommunene og KS burde være like opprørt av den forrige regjeringens tilnærming som bransjen og bredbåndsbrukerne er.

Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen sier også at i arbeidet med ny graveforskrift vil det være alt for krevende å forholde seg til alle kommunene og at han

foretrekker å forholde seg til én instans fremfor å måtte føre dialog med 428 kommuner (insidetelecom.no)

Dette er det lett å forstå. Det bør være like lett for kommunene, KS og regjeringen å forstå at det er enda verre å forholde seg til det samme antallet kommuner, store kvalitetsforskjeller på lokal regulering og at vi derfor trenger et felles regelverk for graving i hele landet.

Torgeir Waterhouse

Dårlige og forskjellige graveforskrifter slik vi har nå reduserer områdene som er kommersielt lønnsomme, hindrer utbygging og reduserer verdien av pengene regjeringen har bevilget til å støtte utbygging. Med en fornuftig graveforskrift vil de kommersielt lønnsomme områdene utvides, områdene staten må støtte vil reduseres og alle vil få lavere kostnader.

Det bør være en enkel vurdering og enkel konklusjon for kommunene, KS og regjeringen at vi trenger en felles og tydelig graveforskrift som forplikter kommunene til å legge godt til rette for utbygging av bredbånd for å nå målet om 100 Mbit/s til alle.

 

Torgeir Waterhouse
Direktør internett og nye medier,
IKT-Norge