Det har de seneste årene vært skrevet og uttalt mye omkring viktigheten av at Norge tiltrekker seg de store internasjonale aktørene som ønske å etabler «grønne datasentere» i Skandinavia og Europa.

I flere sammenhenger kan det virke som om det er arbeidsplasser, inntekter for fiberleverandørene og skatteinntekter som er hoveddriveren for argumentasjonen.

Sett fra fiberutbyggernes ståsted, kan slike fiberleveranser til datasentra isolert sett være interessante, men vi er opptatt av helt andre og større utfordringer som vi opplever hver eneste dag.

Vår visjon er å bygge fiberbasert infrastruktur til flest mulige norske hjem og arbeidsplasser, det er kjernen i våre operasjoner og som vi har arbeidet med i flere år.

Vår visjon er å bygge fiberbasert infrastruktur

Denne hverdagen oppleves i mange situasjoner som vanskelig, fordi byråkrati, regionale graveinstrukser og lokalt «pampevelde» vanskeliggjør en effektiv og samfunnsnyttig infrastruktur utbygging når grøfter skal graves.

Vi savner derfor at politikere og byråkrater i offentlige etater, ser samfunnsnytten i at slik fiberutbygging fortsatt kan finne sted innenfor akseptable økonomiske rammer. Gjøres det ikke noe med dette fra politisk hold, står fiberutbyggingen i fare for å stoppe opp.

fiberutbyggingen står i fare for å stoppe opp

Datasentre og  fjellhaller er vel og bra, men det er viktigere for alle av oss, at vi har fremtidsrettet infrastruktur ved at fiberutbyggingen fortsetter. Da må vi legge til rette for at fiberutbyggerne, får rammebetingelser som muliggjør forsettelsen.

Jakob Seem

Administrerende direktør, Lier Fibernett